Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Câu 4 : Tích của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là A.9999 B.9900 C.990

Toán Lớp 4: Câu 4 : Tích của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là
A.9999 B.9900 C.990 D.99999
Câu 5 : Tích của hai số là 3.684 . Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của 2 số là
A.11.052 B.1.128 C.3.687 D.3.681
Câu 6 : Tìm x , biết : 92783 – x : 13 = 83723 . Vậy x là ……………..

Comments ( 2 )

 1. Gửi bn
  @Yui
  Câu 4: Tích của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là:
  Số lẻ bé nhất có 3 chữ số là: 101
  Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99
  Tích của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là: 101 × 99 = 9999  ⇒ Chọn A
  Câu 5: Tích của hai số là 3.684 . Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của 2 số là:
  – Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của 2 số là: 3,684×3=11052 ⇒ Chọn A
  Câu 6: Tìm x , biết : 92783 – x : 13 = 83723 .
  92783 – x : 13 = 83723
                x : 13 = 92783-83723
                x : 13 = 9060
                       x = 9060 × 13
                       x = 117780
  ⇒ Vậy x là 117780.
   Chúc bn học tốt

 2. câu 4:
  số lẻ bé nhất có 3 chữ số là : 101
  số lớn nhất có 2 chữ số là : 99
   => Tích của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là : 101 × 99 = 9999 
  Chọn A
  Câu 5 : Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của 2 số là: 3.684×3=11052
  Chọn A
  Câu 6: 
  92783 – x : 13 = 83723
  => x : 13 = 92783-83723
  => x:13 = 9060
  => x = 9060 × 13
  => x = 117780
  Điền 117780

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai