Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: ………………………=… Bài 4: Một thư viện nhận về 1500 quyển truyện được xếp đều vào các ngăn, mỗi ngăn có 10 quyển truyện. Biết cứ

Toán Lớp 4: ……………………………………
Bài 4: Một thư viện nhận về 1500 quyển truyện được xếp đều vào các ngăn, mỗi ngăn có 10 quyển truyện. Biết cứ mỗi tủ truyện có 6 ngăn. Hỏi số truyện đó được xếp vào bao nhiêu tủ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   35
  Lời giải và giải thích chi tiết:
              Tất cả có số quyển truyện Ɩà :
                          7 x 5 = 35 ( quyển )
                                  Đáp số : 35 quyển truyện
  Có 7 ngăn mỗi ngăn xếp 5 quyển truyện hỏi có tất cả bao nhiêu quyển truyện

 2. $@Mun$
   Bài giải
  6 ngăn chứa số quyển truyện là:
  6xx10=60 (quyển)
  Số truyện đó được xếp vào số tủ là:
  1500:60=25 (tủ)
  Đáp số: 25 tủ.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )