Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 20′ nx nha Tại ngày hội đọc sách của trường, bốn lớp 7A, 7B, 7C chuẩn bị một số sách truyện để giới thiệu, trưng bày. Biết số quyển sác

Toán Lớp 7: 20′ nx nha
Tại ngày hội đọc sách của trường, bốn lớp 7A, 7B, 7C chuẩn
bị một số sách truyện để giới thiệu, trưng bày. Biết số quyển sách truyện của ba
lớp lần lượt tỉ lệ với 4:5:7. Tính số quyển sách của mỗi lớp biết lớp 7A chuẩn bị
ít hơn lớp 7C là 33 quyển

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số sách của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là x,y,z (quyển sách)
  Điều kiện: x,y,z ∈ N*
  Theo đề bài ta có: $\frac{x}{4}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{7}$ và z – x = 33
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nha ta có:
  $\frac{x}{4}$ = $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{7}$ = $\frac{z-x}{7-4}$ = $\frac{33}{3}$ = 11
  Từ $\frac{x}{4}$ = 11 => x = 4.11 = 44 (thỏa mãn ĐK)
  Từ $\frac{y}{5}$ = 11 => x = 5.11 = 55 (thỏa mãn ĐK)
  Từ $\frac{z}{7}$ = 11 => x = 7.11 = 77 (thỏa mãn ĐK)
  Vậy số quyển sách của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là 44 quyển, 55 quyển, 77 quyển

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân