Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 3.Khi nhân một số với 13 một bạn viết thiếu chữ số 1 trong số 13 nên được kết quả sai là 1344. Tìm tích đúng.

Toán Lớp 4: Bài 3.Khi nhân một số với 13 một bạn viết thiếu chữ số 1 trong số 13 nên được kết quả sai là 1344. Tìm tích đúng.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn đấy viết thiếu chữ số 1 trong số 13 thì sẽ được số là: 3
  vậy bạn đã nhân nhầm số đó với 3
  số đó là:
      1344 : 3 = 448
  vậy tích đúng là:
       448 x 13 =5824
       Đáp số: 5824

 2. Gọi số cần tìm là x 
  Ta có X nhân 3 = 1344
  X = 1344:3=448
  Tích đúng là 448 x 13 =5824

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )