Toán Lớp 4: An mua một số quả bóng xanh và bóng đỏ hết 72000₫ biết giá tiền một quả bóng là 1600₫ và số bóng xanh nhiều hơn số bóng đỏ là 15 quả .h

Toán Lớp 4: An mua một số quả bóng xanh và bóng đỏ hết 72000₫ biết giá tiền một quả bóng là 1600₫ và số bóng xanh nhiều hơn số bóng đỏ là 15 quả .hỏi An đã mua bao nhiêu quả bóng xanh bao nhiêu quả bóng đỏ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số bóng mà An mua là:
         72000÷1600=45 (quả)
  Số bóng xanh An đã mua là:
         (45+15)÷2=30 (quả)
  Số bóng đỏ An đã mu là:
         30-15=15 (quả)
              Đáp số: 30 quả bóng xanh
                             15 quả bóng đỏ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   72000 thì mua được tất cả số quả bóng là:
                      72000 : 1600 = 45 (quả)
  An đã mua được số quả bóng xanh là:
                       (45 + 15) : 2 = 30 (quả)
  An đã mua được số quả bóng đỏ là:
                         45 – 30 = 15 (quả)
                                      Đáp số: bóng Xanh : 30 quả
                                                   bóng Đỏ : 15 quả.
  xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận