Toán Lớp 6: (39/65 + 0,415 – 33/600) : 21/9 7^2 – 18,25 + 13 và 15/36 – 16 và 17/102 29^3 : 100 – 29^3 : 0,47 GIÚP VS Ạ

Toán Lớp 6: (39/65 + 0,415 – 33/600) : 21/9
7^2 – 18,25 + 13 và 15/36 – 16 và 17/102
29^3 : 100 – 29^3 : 0,47
GIÚP VS Ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận