Toán Lớp 8: CMR nếu $a^{4}$ + $b^{4}$ + $c^{4}$ + $d^{4}$ = 4abcd thì a = b = c = d Mong mn giúppp ;-;

Toán Lớp 8: CMR nếu $a^{4}$ + $b^{4}$ + $c^{4}$ + $d^{4}$ = 4abcd thì a = b = c = d
Mong mn giúppp ;-;

TRẢ LỜI

 1. $\\$
  a^4+b^4+c^4+d^4=4abcd
  =>a^4+b^4+c^4+d^4-4abcd=0
  => (a^4 – 2a^2b^2 + b^4)+(c^4-2c^2d^2+d^4) + (2a^2b^2 – 4abcd + 2c^2d^2)=0
  => (a^2-b^2)^2 + (c^2-d^2)^2 + 2 (ab-cd)^2=0
  Nhận xét :
  (a^2-b^2)^2>=0 ∀ a,b
  (c^2-d^2)^2>=0 ∀c,d
  (ab-cd)^2>= 0∀a,b,c,d
  =>(a^2-b^2)^2+(c^2-d^2)^2+2(ab-cd)^2>=0∀a,b,c,d
  Dấu “=” xảy ra khi :
  (a^2-b^2)^2=0,(c^2-d^2)=0,(ab-cd)^2=0
  <=>a^2-b^2=0,c^2-d^2=0,ab-cd=0
  <=>a=b=c=d
   

  Trả lời

Viết một bình luận