Toán Lớp 6: tìm a,b bt a-b=7vs BCNN(a,b)=140

Toán Lớp 6: tìm a,b bt a-b=7vs BCNN(a,b)=140

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Gọi ƯCLN (a;b) = c ⇒ a = cm ; b = cn . Sao cho ƯCLN (m;n) = 1
    ⇒ BCNN (a;b) = c.m.n = 140 . TH1
       Mà a – b = 7 ⇒ c.m – c.n
                 ⇒ c.(m – n) = 7 . TH2
  – Từ TH1 và TH2 ta có : 
  c.m.n = 140
   c.(m – n) = 7
  ⇒ c ∈ ƯC (7;140) = { 1;7 }
  • Với c = 1 
  ⇒ m.n = 140 ;  m – n = 7
  → Loại.
  • Với c = 7 
  ⇒ m.n = 20 ;  m – n = 1
   ⇒ m = 5 ; n = 4  ⇒ a = 35 ; b= 28
  Vậy  (a;b) thỏa mãn :
   (35;28)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi UCLN của a,b=c
  =>a=cm;b=cn với (m;n)=1
  =>BCNN(a;b)=c.m.n=140(1)
  có a-b=7
  =>cm-cn=7=c(m-n)(2)
  Từ(1)(2)=>c thuộc UC(7;140) thuộc {1;7}
  Nếu c=1
  =>m.n=140=140.1=70.2;m-n=7
  Nếu c=7
  =>m.n=20=2.10=1.20=4.5;m-n=1
  =>m=5;n=4
  =>a=35;b=28

  Trả lời

Viết một bình luận