Toán Lớp 9: Cầu xin giúp luôn á. Sợ lắm. ( Khỏi hình cũng được) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, kẻ HM vuông góc AB tại M. Chứng minh: B

Toán Lớp 9: Cầu xin giúp luôn á. Sợ lắm. ( Khỏi hình cũng được)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, kẻ HM vuông góc AB tại M. Chứng minh: BM= AB^3 / BC^2

TRẢ LỜI

 1. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta được:
  $+)\quad BH^2 = BM.AB$
  $+)\quad AB^2 = BH.BC$
  $\Rightarrow AB^4 = BH^2.BC^2$
  $\Rightarrow \dfrac{AB^4}{BC^2} = BH^2$
  $\Rightarrow \dfrac{AB^4}{BC^2} = BM.AB$
  $\Rightarrow \dfrac{AB^3}{BC^2} = BM$

  Trả lời
 2. Áp dụng hệ thức lượng vào $ΔABC$ vuông tại $A$ có đường cao $AH$
  $AB^2=BH.BC$
  Xét $ΔBMH$ và $ΔBAC$:
  $\widehat B:chung$
  $\widehat{BMH}=\widehat{BAC}(=90^\circ)$
  $→ΔBMH\backsim ΔBAC(g-g)$
  $→\dfrac{BM}{BH}=\dfrac{BA}{BC}$
  $↔BM=\dfrac{BA.BH}{BC}\\↔BM=\dfrac{BA.BH.BC}{BC.BC}\\↔BM=\dfrac{AB.AB^2}{BC^2}\\↔BM=\dfrac{AB^3}{BC^2}$
  Vậy đẳng thức được chứng minh
   

  Trả lời

Viết một bình luận