Toán Lớp 4: 45783 ÷ 245 = 4755000 ÷ 5000 = 5482000 ÷ 200 = 2 câu dưới là tính nhẩm

By Thanh THương

Toán Lớp 4: 45783 ÷ 245 =
4755000 ÷ 5000 =
5482000 ÷ 200 =
2 câu dưới là tính nhẩm

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 45783 ÷ 245 = 4755000 ÷ 5000 = 5482000 ÷ 200 = 2 câu dưới là tính nhẩm”

Viết một bình luận