Toán Lớp 3: Trong phòng trào trống cây gây rừng , các lớp khối 5 trồng được 123 cây bạch đàn , số cây các lớp trồng được đều bằng nhau . Vậy trường

Toán Lớp 3: Trong phòng trào trống cây gây rừng , các lớp khối 5 trồng được 123 cây bạch đàn , số cây các lớp trồng được đều bằng nhau . Vậy trường đó có bao nhiêu lớp 5 và mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây bạch đàn ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: có 3 lớp 5
       Mỗi lớp trồng được 41 cây bạch đàn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì : 123 chia hết cho 3
  Nên: có 3 lớp 5
  Mỗi lớp trồng được số cây bạch đàn là :
         123 : 3 = 41 (cây)
               Đáp số: có 3 lớp 5
               Mỗi lớp trồng được 41 cây bạch đàn
   

  Trả lời

Viết một bình luận