Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính AC (BA

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính AC (BA

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $S_{ACD} = 2\sqrt3\ cm^2$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $\widehat{ABD} = 60^\circ\quad (gt)$
  $\Rightarrow \widehat{ACD} = 60^\circ$ (cùng chắn $\mathop{AD}\limits^{\displaystyle\frown}$)
  Ta lại có: $\widehat{ADC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
  $\Rightarrow \triangle ACD$ vuông tại $D$
  Xét $\triangle ACD$ vuông tại $D$ có:
  $\cos\widehat{ACD} = \dfrac{CD}{AC}$
  $\Rightarrow CD = AC.\cos\widehat{ACD} = 4.\cos60^\circ = 2\ cm$
  Ta được:
  $S_{ACD} = \dfrac12AC.CD.\sin\widehat{ACD} = \dfrac12\cdot 4\cdot 2\cdot \sin60^\circ = 2\sqrt3 \ cm^2$

  Trả lời

Viết một bình luận