Toán Lớp 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất e. 37 x 18 – 9 x 14 + 100 A. 440 B. 540 C. 640 D. 740

Toán Lớp 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất e. 37 x 18 – 9 x 14 + 100 A. 440 B. 540 C. 640 D. 740

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $37\times 18 – 9\times 14 +100$
  $= 37\times 2\times 9 – 9\times 14 +100$
  $= 74\times 9 – 9\times 14+100$
  $= 9\times (74-14)+100$
  $= 9\times 60+100$
  $= 540+100 $
  $= 640$

  Trả lời

Viết một bình luận