Toán Lớp 9: Tính giá trị biểu thức $A$ $A$=$\dfrac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1}$ $+$ $\dfrac{\sqrt{9}-1}{\sqrt{9}+1}$ $-$ $\dfrac{3\sqrt{9}+1}{9-

Toán Lớp 9: Tính giá trị biểu thức $A$
$A$=$\dfrac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1}$ $+$ $\dfrac{\sqrt{9}-1}{\sqrt{9}+1}$ $-$ $\dfrac{3\sqrt{9}+1}{9-1}$

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1:
    A=\frac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1}+\frac{\sqrt{9}-1}{\sqrt{9}+1}-\frac{3\sqrt{9}+1}{9-1}
    A=\frac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1}+\frac{\sqrt{9}-1}{\sqrt{9}+1}-\frac{3\sqrt{9}+1}{(\sqrt{9}-1)(\sqrt{9}+1)}
    A=\frac{(\sqrt{9}+1)^2+(\sqrt{9}-1)^2-3\sqrt{9}-1}{(\sqrt{9}-1)(\sqrt{9}+1)}
    A=\frac{9+2\sqrt{9}+1+9-2\sqrt{9}+1-3\sqrt{9}-1}{(\sqrt{9}-1)(\sqrt{9}+1)}
    A=\frac{18-3\sqrt{9}+1}{9-1}
    A=\frac{18-3.3+1}{8}
    A=\frac{10}{8}
    A=\frac{5}{4}
  Cách 2:
    A=\frac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1}+\frac{\sqrt{9}-1}{\sqrt{9}+1}-\frac{3\sqrt{9}+1}{9-1}
    A=\frac{3+1}{3-1}+\frac{3-1}{3+1}-\frac{3.3+1}{8}
    A=\frac{4}{2}+\frac{2}{4}-\frac{10}{8}
    A=2+\frac{1}{2}-\frac{10}{8}
    A=\frac{2.8+4-10}{8}
    A=\frac{20-10}{8}
    A=\frac{10}{8}
    A=\frac{5}{4}

  Trả lời

Viết một bình luận