Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Câu 2 có 28 con bò, số con trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi tất cả có bao nhiêu con trâu và bò? Câu 3 một đội đồng diễn thể dục có108 học sinh

Toán Lớp 3: Câu 2 có 28 con bò, số con trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi tất cả có bao nhiêu con trâu và bò?
Câu 3 một đội đồng diễn thể dục có108 học sinh là học sinh Nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
Câu 4 trong phép chia hết có số chia là 6 và thương là 48. Nếu vẫn lấy số đó chia cho 4 thì được thương mới là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Câu 2: Số con trâu bằng 1/4 con bò thì số trâu là 28×1/4=7(con). Vậy tổng số con trâu và con bò là 28+7= 35(con). Đáp số: 35 con
  Câu 3: Số học sinh nam là 108:3= 36(học sinh). Số học sinh nữ là 108-36= 72(học sinh). Đáp số: 72 học sinh nữ
  Câu 4: 
   Số bị chia là 48×6= 288. Nếu vẫn lấy số đó chia cho 4 thì được thương mới là 288:4= 72. Đáp số: 72

 2. Câu 2:
    Có số con trâu là:
       28 × $\dfrac{1}{4}$ = 7 (con trâu)
   Tất cả có số con bò và con trâu là:
      28 + 7 = 35 ( con)
               Đáp số:  35 con trâu và bò
   Câu 3: Đề thiếu 
   Câu 4:
     Số bị chia là:
        48 × 6 = 288 
  Nếu vẫn lấy số đó chia cho 4 thì được thương mới là:
       288 : 4 = 72
             Đáp số:  72
     
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )