Toán Lớp 3: cửa hàng có 36 chiếc quạt điện,sau khi bán thì số quạt điện giảm đi 4 lần.hỏi : a)cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc quạt điện? b) cửa hà

By Madelyn

Toán Lớp 3: cửa hàng có 36 chiếc quạt điện,sau khi bán thì số quạt điện giảm đi 4 lần.hỏi : a)cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc quạt điện? b) cửa hàng đã bán bao nhiêu chiếc quạt điện ?
Viết một bình luận