Toán Lớp 3: cửa hàng có 36 chiếc quạt điện,sau khi bán thì số quạt điện giảm đi 4 lần.hỏi : a)cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc quạt điện? b) cửa hà

Toán Lớp 3: cửa hàng có 36 chiếc quạt điện,sau khi bán thì số quạt điện giảm đi 4 lần.hỏi : a)cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc quạt điện? b) cửa hàng đã bán bao nhiêu chiếc quạt điện ?

0 bình luận về “Toán Lớp 3: cửa hàng có 36 chiếc quạt điện,sau khi bán thì số quạt điện giảm đi 4 lần.hỏi : a)cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc quạt điện? b) cửa hà”

 1. $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$       
                  $\text{a, Cửa hàng còn lại số quạt điện là:}$
                            $\text{36:4=9 (chiếc)}$
                  $\text{b, Của hàng đã bán số quạt điện là:}$
                            $\text{36-9=27 (chiếc) }$
                    $\text{Đáp số : a: 9 chiếc quạt điện }$
                                        $\text{b, 27 chiếc quạt điện}$              

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                         Bài giải
  a) Số chiếc quạt điện cửa hàng còn lại là :
         36 : 4 = 9 ( chiếc )
  b) Số chiếc quạt điện cửa hàng đã bán là :
         36 – 9 = 27 ( chiếc )
         Đáp số : a) 9 chiếc quạt điện
                       b) 27 chiếc quạt điện
            CHÚC BẠN HỌC TỐT
  #handream
         

Viết một bình luận