Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Cho hình chóp S.ABC có AB=AC=a, góc B= 60 độ , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SA và mặt phẳng (SBC) bằng 60 độ. Tính

Toán Lớp 12: Cho hình chóp S.ABC có AB=AC=a, góc B= 60 độ , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SA và mặt phẳng (SBC) bằng 60 độ. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-12-cho-hinh-chop-s-abc-co-ab-ac-a-goc-b-60-do-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-phang-day-g

 2. Giải đáp:
  $d(A;(SBC))= \dfrac{a\sqrt3}{4}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét $\triangle ABC$ có:
  $AB= AC = a$
  $\widehat{B}= 60^\circ$
  $\Rightarrow \triangle ABC$ đều cạnh $a$
  Gọi $M$ là trung điểm $BC$
  $\Rightarrow \begin{cases}AM\perp BC\\AM = \dfrac{a\sqrt3}{2}\end{cases}$
  Ta có:
  $\begin{cases}AM\perp BC\\SA\perp BC\end{cases}$
  $\Rightarrow BC\perp (SAM)$
  Trong $mp(SAM)$ kẻ $AH\perp SM$
  $\Rightarrow BC\perp AH$
  $\Rightarrow AH\perp (SBC)$
  $\Rightarrow \begin{cases}AH = d(A;(SBC))\\\widehat{(SA;(SBC))}=\widehat{ASH}= 60^\circ\end{cases}$
  $\Rightarrow SA = \dfrac{AM}{\tan60^\circ}= \dfrac{a}{2}$
  $\Rightarrow AH = SA\sin60^\circ= \dfrac{a\sqrt3}{4}$
  Vậy $d(A;(SBC))= \dfrac{a\sqrt3}{4}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )