Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc D=90độ và AD=DC=2AB vẽ DH vuông góc CH thuộc AC gọi M,N lần lượt là trung điểm của HC

Toán Lớp 8: cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc D=90độ và AD=DC=2AB vẽ DH vuông góc CH thuộc AC gọi M,N lần lượt là trung điểm của HC

Comments ( 2 )

 1. a)
  Ta có:AD=DC(gt)
  ⇒ΔADC cân tại D
  Mà Δ cân ADC có DH là đường cao 
  ⇒DH đồng thời là đường phân giác của ΔADC
  ⇒DH là tia phân giác của hat{ADC}(đpcm)
  b)
  Xét ΔDHC có:
  DN=NH(gt)
  CM=MH(gt)
  ⇒NM là đường trung bình của ΔDHC 
  ⇒NM//DC và NM=(DC)/2
  Vì ABCD là hình thang vuông
  ⇒AB//DC( tính chất hình thang vuông )
  Mà NM//DC(cmt)
  ⇒NM//AB
  Ta có:NM=(DC)/2
  ⇒DC=2NM
  Mà DC=2AB(gt)
  ⇒NM=AB
  Xét tứ giác ABMN có:
     NM//AB(cmt)
     NM=AB(cmt)
  ⇒ tứ giác ABMN là hình bình hành ( tứ giác có 2 cạnh đối diện song song và bằng nhau là hình bình hành )(đpcm)
  c)
  Vì tứ giác ABMN là hình bình hành 
  ⇒AN//BM( tính chất hình bình hành )
  Ta có:NM//AB(cmt)
           AB⊥AD(gt)
  ⇒NM⊥AD
  Xét ΔADM có:
  NM⊥AD(cmt)
  DH⊥AM(gt)
   N là giao điểm của NM và DH
  ⇒N là trực tâm của ΔADM
  ⇒AN⊥DM
  Mà AN//BM(cmt)
  ⇒DM⊥BM
  ⇒hat{BMD}=90^o(đpcm)

  toan-lop-8-cho-hinh-thang-vuong-abcd-co-goc-a-goc-d-90do-va-ad-dc-2ab-ve-dh-vuong-goc-ch-thuoc-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình