Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: 1. Cho hình bình hành ABCD tâm O như hình bên dưới. Đặt x=(AB+AD) – AO. Khi đó ta có A. x = 0. B. x = CO. C. x = OD.

Toán Lớp 10: 1. Cho hình bình hành ABCD tâm O như hình bên dưới. Đặt x=(AB+AD) – AO. Khi đó ta có
A. x = 0. B. x = CO. C. x = OD. D. x = OC.
2. Cho hàm số y = x3 + x. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. y là hàm số không có tính chẵn, lẻ B. y là hàm số lẻ
C. y là hàm số vừa chẵn vừa lẻ D. y là hàm số chẵn

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $1)\quad D.\ \overrightarrow{x}= \overrightarrow{OC}$
  $2)\quad B.\ y$ là hàm số lẻ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Theo quy tắc hình bình hành, ta được:
  $\quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$
  $= \overrightarrow{AC}$
  $= 2\overrightarrow{AO}$
  Do đó:
  $\quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} – \overrightarrow{AO}$
  $\Leftrightarrow \overrightarrow{x}= 2\overrightarrow{AO} – \overrightarrow{AO}$
  $\Leftrightarrow \overrightarrow{x}= \overrightarrow{AO}$
  $\Leftrightarrow \overrightarrow{x}= \overrightarrow{OC}$
  2) $y = f(x) = x^3 + x$
  $TXD: D = \Bbb R$
  $\forall x\in D \longrightarrow -x\in D$
  Ta có:
  $f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 – x = – (x^3 + x) = – f(x)$
  Vậy $y$ là hàm số lẻ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu