Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính a) 35+(-99)-14 b) (-40)+(-49)+50 c) (-20)-(-70)+(-4) d) (-9)-21-(-10) e) 8-(-13)-30

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính
a) 35+(-99)-14
b) (-40)+(-49)+50
c) (-20)-(-70)+(-4)
d) (-9)-21-(-10)
e) 8-(-13)-30

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 35+(-99)-14= -78
  b) (-40)+(-49)+50= -39
  c) (-20)-(-70)+(-4)=46
  d) (-9)-21-(-10)= -20
  e) 8-(-13)-30= -9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   dấu này – là âm nha ở phần kết quả
  xin hay nhất

 2. Giải đáp:
  a. -78
  b. -39
  c. 46
  d. -20
  e. -9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 35 + ( -99 ) – 14
  = 35 + ( -99 ) + ( -14 )
  = 35 + [ ( -99 ) + ( -14 ) ]
  = 35 + ( -113 )
  = -78
  b) ( -40 ) + ( -49 ) + 50
  = [ ( -40 ) + ( -49 ) ] + 50
  = ( -89 ) + 50
  = -39
  c) ( -20 ) – ( -70 ) + ( -4 )
  = ( -20 ) + 70  + ( -4 )
  = [ ( -20 ) + ( -4 ) ] + 70
  = ( -24 ) + 70
  =46
  d) ( -9 ) – 21 – ( -10 )
  = ( -9 ) + ( -21) + 10
  = [ ( -9 ) + ( -21) ] + 10
  = ( -30 ) + 10
  = -20
  e) 8 – ( -13 ) – 30
  = 8 + 13 + ( -30 )
  = ( 8 + 13 ) + ( -30 )
  = 21 + ( -30 )
  = -9

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng