Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cân bằng các PTHH `Cu + H_2 SO_4 -> Cu SO_4 + SO_2 + H_2 O`

Hóa học Lớp 8: Cân bằng các PTHH
Cu + H_2 SO_4 -> Cu SO_4 + SO_2 + H_2 O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Cu+2H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+2H_2O
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\\$
  Đề: Cu+H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+H_2O
  Vì H_2O có O lẻ (1O) nên làm chẵn O đầu tiên bằng cách thêm 2 vào H_2O
  => Cu+H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+2H_2O
  $\\$
  Vế phải hiện đang có: 4O+2O+2O=8O. Cần cân bằng vế trái. 
  Ta thêm 2 vào trước H_2SO_4 để được 2.4O=8O
  => Cu+2H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+2H_2O
  ______________________________________________________________
  Kiểm tra lại:
  ** Vế trái có 1Cu; vế phải có 1Cu trong CuSO_4 
  $\\$
  ** Vế trái có 2.2H=4H trong 2H_2SO_4; vế phải có 2.2H=4H trong 2H_2O
  $\\$
  ** Vế trái có 2S trong 2H_2SO_4; vế phải có 1S trong CuSO_4 và 1S trong SO_2 là 2S
  $\\$
  ** Vế trái có 2.4O=8O trong 2H_2SO_4; vế phải có 4O trong CuSO_4, 2O trong SO_2 và 2O trong 2H_2O là 😯 

 2. Giải đáp:
  Cu + 2H2SO4 → CuSO4+ SO2↑ + 2H2O
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta thêm 2 trước H2SO4 Vì H2SO4 mà O chỉ có 4 thêm 2 còn 8 và H2=4  còn VP: thì O= 7 (O4+O2+O=O7) (H=2) cần thêm 2 trước H2O ở VP để O=2 H=4 để 2 vế bằng nhau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )