Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH `NaOH + H_2 O + Al -> NaAlO_2 + H_2`

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH
NaOH + H_2 O + Al -> NaAlO_2 + H_2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     $2NaOH + 2H_{2}O + 2Al \rightarrow 2NaAlO_{2} + 3H_{2}$

  2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $NaOH+H_2O+Al→NaAlO_2+H_2$
    $=>2NaOH+2H_2O+2Al→2NaAlO_2+3H_2$ .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )