Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: các a/c giỏi hóa giúp e vs… Nồng độ phần trăm của dung dịch là bao nhiêu nếu cho 83 gam BaCl2 vào 200 gam nước.

Hóa học Lớp 8: các a/c giỏi hóa giúp e vs…
Nồng độ phần trăm của dung dịch là bao nhiêu nếu cho 83 gam BaCl2 vào 200 gam nước., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Khối lượng dung dịch thu được là:
  m_(dd) = m_(ct) + m_(dm) = m_(BaCl_2) + m_(H_2O) = 83 + 200 = 283g
  Nồng độ % của dung dịch thu được là:
  C%_(BaCl) = {m_(ct)}/{m_(dd)} . 100% = 83/283 . 100 = 29,33%

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta có công thức tính nồng độ phần trăm trong dung dịch là }$ C%=$\frac{m_{chất tan}}{m_{dung dịch}}$.100%
  ở đây thì BaCl$_{2}$ là chất tan , nước là dung môi , hỗn hợp cả nước lẫn BaCl$_{2}$ là dung dich
  ⇒m$_{dung dịch}$=83+200=283(g)
  ⇒C%$_{BaCl2}$=$\frac{m_{BaCl2}}{m_{dung dịch}}$=\frac{83}{283}$.100%≈29,33%
  (cho mik xin hay nhất nha -.-)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )