Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 10: Cho 2,08g hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thoát ra 1,344 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp mu

Hóa học Lớp 10: Cho 2,08g hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thoát ra 1,344 lít khí H 2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là bao nhiêu? ( cho biết S = 32; H = 1; O = 16), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  – \(m_{\text{muối sunfat}}=7,84\ (g).\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – n_{H_2}=\frac{1,344}{22,4}=0,06\ (mol).
  \to m_{H_2}=0,06\times 2=0,12\ (g).
  – Gọi hai kim loại lần lượt là \(A,\ B\) với hóa trị lần lượt là \(x,\ y\)
  Phương trình hóa học:
  \(2A + xH_2SO_4 \to A_2(SO_4)_x + xH_2\uparrow\ (1)\)
  \(2B + yH_2SO_4 \to B_2(SO_4)_y + yH_2\uparrow\ (2)\)
  – Từ 2 phương trình trên:
  \to n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,06\ (mol).
  \to m_{H_2SO_4}=0,06\times 98=5,88\ (g).
  – Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
  \(m_{KL} + m_{H_2SO_4} = m_{\text{muối sunfat}} + m_{H_2}\)
  \(\to m_{\text{muối sunfat}}=m_{KL}+m_{H_2SO_4}-m_{H_2}\)
  \(\to m_{\text{muối sunfat}}=2,08+5,88-0,12=7,84\ (g).\)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   TH1:Hỗn hợp là kim loại kiềm( hóa trị I)
  $M+H_{2}SO_{4}→M_{2}SO_{4}+H_{2}↑$
  $n_{H_{2}}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06mol$
  $n_{H_{2}}=n_{H_{2}SO_{4}}=0,06mol$
  $m_{H_{2}SO_{4}}=0,06.98=5,88(g)$
  Định luật BTKlG:$m_{M}+m_{H_{2}SO_{4}}=m_{M_{2}SO_{4}}+m_{H_{2}}$
  $⇒m_{M_{2}SO_{4}}=2,08+5,88-2.0,06=7,84(g)$
   TH2:Hỗn hợp là kim loại kiềm thổ ( hóa trị II)
  $M+H_{2}SO_{4}→MSO_{4}+H_{2}↑$
  $n_{H_{2}}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06mol$
  $n_{H_{2}}=n_{H_{2}SO_{4}}=0,06mol$
  $m_{H_{2}SO_{4}}=0,06.98=5,88(g)$
  Định luật BTKlG:$m_{M}+m_{H_{2}SO_{4}}=m_{MSO_{4}}+m_{H_{2}}$
  $⇒m_{M_{2}SO_{4}}=2,08+5,88-2.0,06=7,84(g)$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )