Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 dung dịch riêng biệt đựng trong 4 lọ mất nhãn sau : Na2CO3, NaCl, HCl, NaOH. Viết phương trình

Hóa học Lớp 9: bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 dung dịch riêng biệt đựng trong 4 lọ mất nhãn sau : Na2CO3, NaCl, HCl, NaOH. Viết phương trình hoá học nếu có., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. -Lấy mỗi chất một ít ra làm mẫu thử và đánh số thứ tự. Ta cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử. Mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ thì đó là HCl, mẫu làm quỳ tím hóa xanh thì đó là NaOH, còn lại là $Na_2$$CO_3$ và NaCl không làm quỳ tim đổi màu
  -Sau đó ta cho dd $CaCl_2$ vào nhóm không làm quỳ tím đổi màu. Mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng thì đó là $Na_2$$CO_3$, còn lại là NaCl khôn có hiện tượng
          $CaCl_2$+$Na_2$$CO_3$→$CaCO_3↓$+2NaCl

 2. *lấy ở 4 lọ mỗi chất 1 ít để thử rồi cho vào 4 lọ khác nhau và đánh số thứ tự
      HCl (1)        NaOH (2)        Na2CO3  (3)          NaCl (4)
  *cho quỳ tím vào từng lọ:
     – quỳ tím chuyển xanh ⇒ NaOH (2)
     – quỳ tím chuyển đỏ ⇒ HCl (1)
     – quỳ tím ko đổi ⇒ Na2CO3, (3) ; NaCl (4)
  *cho dung dịch AgNO3 vào lọ (3), (4) :
     – Tạo kết tủa trắng ⇒ NaCl (4)
            PTHH: NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl ↓
     – lọ còn lại là lọ (3) chứa NaNO3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )