Hóa học Lớp 8: 1/ Na + O2 Na2O 2/ P + O2 P2O5 3/ Zn + Cl2 ZnCl2 4/ Al + S Al2S3 5/ KClO3 KCl + O2 6/ KNO3 KNO2 + O2 7

Question

Hóa học Lớp 8: 1/ Na + O2 Na2O
2/ P + O2 P2O5
3/ Zn + Cl2 ZnCl2
4/ Al + S Al2S3
5/ KClO3 KCl + O2
6/ KNO3 KNO2 + O2
7/ Al(0H)3 Al203 + H20
8/ H2 + Fe2O3 Fe + H2O
9/ CO + Fe2O3 Fe + CO2
10/ H2 + CuO Cu + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 tháng 2022-05-25T20:10:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 4Na + O_2 $\xrightarrow{t^0}$ 2Na_2O
  2)4 P + 5O_2 $\xrightarrow{t^0 }$ 2P_2O_5
  3) Zn + Cl_2 -> ZnCl_2
  4) 2Al + 3S $\xrightarrow{t^0}$ Al_2S_3
  5) 2KClO_3 $\xrightarrow{t^0}$ 2KCl + 3O_2
  6) 2KNO_3 $\xrightarrow{t^0}$ 2KNO_2 + O_2
  7) 2Al(OH)_3 $\xrightarrow{t^0}$ Al_2O_3 + 3H_2O
  8) 3H_2 + Fe_2O_3 $\xrightarrow{t^0}$ 2Fe + 3H_2O
  9) 3CO + Fe_2O_3 $\xrightarrow{t^0}$ 2Fe + 3CO_2
  10) H_2 + CuO $\xrightarrow{t^0}$ Cu + H_2O
  #nguyenhohoangnam

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)4Na + O_2 -> 2Na_2O
  2)4P+5O_2 ->2P_2 O_5
  3)Zn+Cl_2 ->ZnCl_2
  4)2Al+3 S->Al_2 S_3
  5)2KClO_3 ->2KCl +3O_2
  6)2KNO_3 ->2KNO_2 +O_2
  7)2Al(OH)_3 ->Al_2 O_3 +3H_2 O
  8)3H_2 + Fe_2 O_3 ->2Fe + 3H_2 O
  9)3CO + Fe_2 O_3 ->2Fe +3CO_2
  10)H_2 +CuO ->Cu +H_2 O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )