Toán Lớp 9: Trong cuộc thi Olympic Toán học. Nhóm học sinh của trường THCS A đã trả lời 20 câu hỏi và kết quả mà nhóm đạt được là 28 điểm. Tính số

Toán Lớp 9: Trong cuộc thi Olympic Toán học. Nhóm học sinh của trường THCS A đã trả lời 20 câu hỏi và kết quả mà nhóm đạt được là 28 điểm. Tính số câu trả lời đúng và sai của nhóm? Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, còn trả lời sai thì bị trừ 1 điểm.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết : gọi X, Y lần lượt là số câu hỏi đúng, sai ( X,Y thuộc N*)
  Nhóm học sinh của trường THCS A đã trả lời 20 câu hỏi : X+Y =20
  mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, còn trả lời sai thì bị trừ 1 điểm.Nhóm học sinh của trường THCS A đã trả lời 20 câu hỏi. : 2X -1Y = 28
  Theo đề ta có hpt : ( 2 pt ở trên á, bấm máy tình ra được:) ⇒X=16, Y=4 
  KL (…).
                                 

  Trả lời

Viết một bình luận