Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ oxy, cho hàm số y=2x-1 có đồ thị là d. Xác định hàm số y=ax+b có đồ thị là d’ song song với d và d đi qua điểm (-

Toán Lớp 9: Trên mặt phẳng tọa độ oxy, cho hàm số y=2x-1 có đồ thị là d. Xác định hàm số y=ax+b có đồ thị là d’ song song với d và d đi qua điểm (-1;1)

Comments ( 1 )

 1. y==2x-1  (d)
  y=ax+b  (d’)
  Do $(d)//(d’)$
  ⇒{(a=2),(b\ne-1):}
   Do (d’) đi qua (-1;1)
  ⇒x=-1;y=1
  Thay a=2;x=-1;y=1  vào (d’)
  ⇒1=2.(-1)+b
  ⇒b=3
  ⇒(d’); y=2x+3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh