Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức : C=5-8x-x^2

Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức :
C=5-8x-x^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức : C=5-8x-x^2”

 1. $\text{C = 5 – 8x – x²}$
  $\text{= -x² – 8x + 5}$
  $\text{= -(x² + 8x) + 5}$
  $\text{= -[(x)² + 2.x.4 + (4)² – (4)²] + 5}$
  $\text{= -(x + 4)² +16 + 5}$
  $\text{= -(x + 4)² + 21}$
  $\text{Có: (x + 4)² ≥ 0 với ∀ x}$
  $\text{⇔ -(x + 4)² ≤ 0 với ∀ x}$
  $\text{⇔ -(x + 4)² + 21 ≤ 21 với ∀ x}$
  $\text{⇔ C ≤ 21}$
  $\text{Dấu “=” xảy ra ⇔ -(x + 4)² = 0}$
  $\text{⇔ x + 4 = 0}$
  $\text{⇔ x = -4}$
  $\text{Vậy C max = 1 khi x = -4}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   C=5-8x-x²
  C= -(x²+8x-5)
  C= -(x²+8x+16-21)
  C= -[(x²+8x+16)-21]
  C= -[(x+4)²-21]
  C= -(x+4)²+21
  Vì -(x+4)² ≤ 0 ∀ x
  ⇒ -(x+4)²+21 ≤ 21 ∀ x
  Dấu = xảy ra ⇔ x+4=0 ⇔ x=-4
  Vậy $Max_{C}$ =21⇔x=-4

Viết một bình luận