Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết tổng 2 chữ số là 9. Khi đổi chỗ hai chữ số mới cho nhau số mới hơn số cũ là 9 đơn vị.

Toán Lớp 9: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết tổng 2 chữ số là 9. Khi đổi chỗ hai chữ số mới cho nhau số mới hơn số cũ là 9 đơn vị.

Comments ( 1 )

 1. Gọi số cần tìm có dạng $\overline{ab}$
  Theo đề ta có: a+b=9
  Vì khi đổi chỗ hai chữ số mới cho nhau thì số mới hơn số cũ là 9 đơn vị nên ta có phương trình:
  $\overline{ab}=\overline{ba}-9$
  ⇔10a+b=10b+a-9
  ⇔10a-a+b-10b=-9
  ⇔9a-9b=-9
  ⇔9(a-b)=-9
  ⇔a-b=-1
  Ta lại có: a+b=9
  ⇒a=(-1+9):2=4
  ⇒b=4-(-1)=5
  Vậy số cần tìm là 45
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh