Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm hàm số y = ax + b biết đồ thị (D) của nó đi qua M(-6,-3) và song song với đường thẳng (D’) y= 1/2x + 9

Toán Lớp 9: Tìm hàm số y = ax + b biết đồ thị (D) của nó đi qua M(-6,-3) và song song với đường thẳng (D’)
y= 1/2x + 9

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   y=ax+b(d)
  y=(1)/(2)x+9(d’)
  Vì (d)////(d’) nên ta có:
  ->a=a’;b\neb’
  ->a=(1)/(2);b\ne9
  ->y=(1)/(2)x+b(b\ne9)
  ĐTHS (d) đi qua điểm M(-6;-3) ta có:
  -3=(1)/(2).(-6)+b
  <=>-3=-3+b
  <=>b=0(tm:b\ne9)
  ->y=(1)/(2).x
  Vậy hàm số cần tìm có dạng: y=(1)/(2).x(d)

 2. Giải đáp:
  y=1/2 x
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do (d) song song với (d’) => $\begin{cases}a=\dfrac12\\b\ne9\end{cases}$
  =>(d)y=1/2x+b
  Do (d) đi qua điểm M(-6;-3)
  Thay x=-6;y=-3 vào (d) có:
  -3=1/2 . (-6) +b
  <=>-3=-3+b
  <=>b=0(tm b\ne 9)
  Vậy hàm số (d) cần tìm là y=1/2 x.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )