Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một khối ru – bích dạng hình lập phương có thể tích là 27 cm3. Diện tích xung quanh của khối ru bích

Toán Lớp 5: Một khối ru – bích dạng hình lập phương có thể tích là 27 cm3. Diện tích xung quanh của khối ru bích

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thể tích hình lập phuong bằng a × a × a mà 3 × 3 × 3 = 27 nên cạnh của khối ru – bích đó là 3cm.
            Diện tích xung quanh khối ru – bích là:
                        3 ×  4 = 12 (cm)
                                          Đáp số: 12cm

 2. Cạnh hình lập phương đó là 3  cm vì 3 × 3 × 3 = 27  (cm^3)
  Diện tích xung quanh khối ru – bích là:
  3 × 3 × 4 = 36  (cm^2)
  Đáp số: 36  cm^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )