Toán Lớp 9: Tìm gt thực của m để hai đường thẳng d: y=mx-3 và ∆: y=-x +m cát nhau tại 1điểm nằm trên trục tung

Toán Lớp 9: Tìm gt thực của m để hai đường thẳng d: y=mx-3 và ∆: y=-x +m cát nhau tại 1điểm nằm trên trục tung

TRẢ LỜI

 1. Do d và Δ cắt nhau tại một điểm trên trục tung nên x = 0 suy ra ta có :
   +) y = 0 . m – 3 ⇔ y = -3
  +) y = -x + m ⇔ y = 0 + m ⇔ y = m
   Mà hai đường thẳng cắt nhau, suy ra :
  y = m = -3
  ⇔ m = -3
   Vậy m = -3 thì d và Δ cắt nhau tại một điểm trên trục tung
   
    

  Trả lời
 2. ta có (d) cắt Δ tại một điểm nằm trên trục tung
  ⇔$\left \{ {{m \neq-1} \atop {-3=m}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{m\neq -1} \atop {m=-3}} \right.$ 
  ____ MIK GỬI BẠN NHA _____

  Trả lời

Viết một bình luận