Toán Lớp 7: Giúp mình với! Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Lấy điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh:

Toán Lớp 7: Giúp mình với!
Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Lấy điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh:
a, Tam giác ADE = tam giác CFE
b, DB = CF
c, AB // CF
d, DE // BC
(Có cần vẽ hình giúp mình nha! Cảm ơn nhìu!)

TRẢ LỜI

 1. a/Xét ΔAED va ΔCEF có:
  AE=CE(vì E là trung điểm của AC)
  ∠AED=∠CEF(đối đỉnh)
  ED=EF(vì E là trung điểm của DF)
  nên: ΔAED=ΔCEF(c-g-c)
  do đó: AD=CF
  mà AD=BD (vì D là trung điểm của AB)
  vậy BD=CF
  b) Xét 2 tam giác AED và CEF có:
  EA=EC
  AED^=CEF^ (đối đỉnh)
  ED=EF
  Suy ra; ΔAED=ΔCEF(c-g-c)
  ⇒DA=CF
  Mà DA=DB nên DB=CF
  c) ΔAED=ΔCEF⇒A^=ECF^
  ⇒AB//CF
  BDC^=DCF^(so le trong)
  Xét 2 tam giác BDC và FCD có:
  DC chung
  BDC^=DCF^
  BD=CF
  Suy ra: ΔBDC=ΔFCD(c-g-c)
  d) ΔBDC=ΔFCD
  DCB^=CDF^
  ⇒DE//BC( 2 góc so le trong bằng nhau)
  Lại có BC=DF=2DE ⇒DE=1/2BC

  Trả lời

Viết một bình luận