Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : a) x + √x + 1 với x ≥ 0. b) x – 2√(x-1) với x ≥ 1 GIÚP MÌNH NHANH NHA, ĐANG CẦN GẤP

Toán Lớp 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
a) x + √x + 1 với x ≥ 0.
b) x – 2√(x-1) với x ≥ 1
GIÚP MÌNH NHANH NHA, ĐANG CẦN GẤP

Comments ( 2 )

 1. $a)ĐKXĐ:x\geq0$
  $x+\sqrt{x}+1\geq1$
  Dấu $”=”$ xảy ra<=>$x=0$
  Vậy $Min=1$ khi $x=0$
  $b)ĐKXĐ:x\geq1$
  $x-2\sqrt{x-1}$
  $=x-1-2\sqrt{x-1}+1$
  $=(\sqrt{x-1}-1)^{2}\geq0$
  Dấu $”=”$ xảy ra
  <=>$\sqrt{x-1}-1=0$
  <=>$\sqrt{x-1}=1$
  <=>$x-1=1$
  <=>$x=2 (t/m)$
  Vậy $Min=0$ khi $x=2$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-9-tim-gia-tri-nho-nhat-cua-bieu-thuc-a-1-voi-0-b-2-1-voi-1-giup-minh-nhanh-nha-dang-can

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )