Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: ài 3. Thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 93 m. Biết chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Người ta rồng lúa trên thửa ruộng đó, biết cứ 5m2

Toán Lớp 5: ài 3. Thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 93 m. Biết chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Người ta rồng lúa trên thửa ruộng đó, biết cứ 5m2 thì thu được 15kg. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu ki lô gam?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                          Bài giải
  Nửa chu vi thửa ruộng là :
  text{93 : 2 = 46,5 ( m )}
  Vì chiền dài là 2 phần nên chiều rộng là 2 phần
  Tổng số phần bằng nhau là :
  text{3 + 2 = 5 ( phần )}
  Chiều dài thửa ruộng là :
  text{46,5 : 5 × 3 = 27,9 ( m )}
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  text{46,5 : 5 × 2 = 18,6 ( m )}
  Cả thửa ruộng thu được số ki-lô-gam là :
  text{27,9 × 18,6 : 5 × 15 = 1556,82 ( kg )}
                    Đáp số : 1556,82 kg

 2. Lời giải chi tiết:
  Nửa chu vi thửa ruộng đó là:
        93:2=46,5 (m)
  Chiều dài thửa ruộng đó là:
        46,5:(3+2)xx3=27,9 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng đó là:
        46,5-27,9=18,6 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
        27,9xx18,6=518,94 (m^2)
  Cả thửa ruộng thu được số kg là:
        518,94:5xx15=1556,82 (kg)
                Đáp số: 1556,82 kg.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )