Toán Lớp 9: Tìm điều kiện xác định: căn(x-căn(2x-1))

Toán Lớp 9: Tìm điều kiện xác định:
căn(x-căn(2x-1))

TRẢ LỜI

  1. Điều kiện xác định:
    $\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x – \sqrt {2x – 1}  \ge 0\\ 2x – 1 \ge 0 \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ge \dfrac{1}{2}\\ \sqrt {2x – 1}  \le x \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ge \dfrac{1}{2}\\ 2x – 1 \le {x^2} \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ge \dfrac{1}{2}\\ {x^2} – 2x + 1 \ge 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ge \dfrac{1}{2}\\ {\left( {x – 1} \right)^2} \ge 0 \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ge \dfrac{1}{2} \end{array} \right. \end{array}$
     

    Trả lời

Viết một bình luận