Toán Lớp 8: a) x^2+2xy-15y^2 b ) (x-y)^2+4 (x-y)-12 c ) x^2 -7xy+10y^2 d ) x^2 yz+5xyz-14yz đề “phân tích đa thức thành nhân tử

Toán Lớp 8: a) x^2+2xy-15y^2
b ) (x-y)^2+4 (x-y)-12
c ) x^2 -7xy+10y^2
d ) x^2 yz+5xyz-14yz
đề “phân tích đa thức thành nhân tử

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)x^2+2xy-15y^2
  =x^2+5xy-3xy-15y^2
  =(x^2+5xy)-(3xy+15y^2)
  =x(x+5y)-3y(x+5y)
  =(x+5y)(x-3y)
  b)(x-y)^2+4(x-y)-12
  =(x-y)^2+4(x-y)+4-16
  =[(x-y)^2+4(x-y)+4]-16
  =(x-y+2)^2-4^2
  =(x-y+2-4)(x-y+2+4)
  =(x-y-2)(x-y+6)
  c)x^2-7xy+10y^2
  =x^2-2xy-5xy+10y^2
  =(x^2-2xy)-(5xy-10y^2)
  =x(x-2y)-5y(x-2y)
  =(x-2y)(x-5y)
  d)x^2yz+5xyz-14yz
  =yz(x^2+5x-14)
  =yz(x^2+7x-2x-14)
  =yz[(x^2+7x)-(2x+14)]
  =yz[x(x+7)-2(x+7)]
  =yz(x+7)(x-2)
  Chúc bạn học tốt!!!
  #Rùa ~ ~ ~
   

  Trả lời
 2. a) x^2 + 2xy – 15y^2 = x^2 + 5xy – 3xy – 15y^2
  =x(x+5y) – 3y(x+5y)
  =(x+5y)(x-3)
  b) (x-y)^2 + 4(x-y) – 12
  = (x-y)^2 + 6(x-y) – 2(x-y) – 12
  =(x-y)(x-y+6) – 2(x-y+6)
  =(x-y+6)(x-y-2)
  c) x^2 – 7xy + 10y^2
  = x^2 – 2xy – 5xy + 10y^2
  = x(x-2y) – 5(x-2y)
  =(x-2y)(x-5)
  d) x^2yz + 5xyz – 14yz
  =x^2yz + 7xyz – 2xyz – 14yz
  =xyz(x+7) – 2yz(x+7)
  =(x+7)(xyz-2yz)

  Trả lời

Viết một bình luận