Toán Lớp 6: (x +1 ) + (x +2)+-+ (x +100)=5750

Toán Lớp 6: (x +1 ) + (x +2)+….+ (x +100)=5750

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x +1 ) + (x +2)+….+ (x +100)=5750
  Nhận xét:
  Mỗi x đi với 1 số
  mà từ 1 đến 100 có (100-1):1+1=100 (số)
  =>có 100x
  =>100x+(1+2+3+…+100)=5750
  Đặt A=1+2+3+…+100
  A có số hạng là (100-1):1+1=100 số
  A = 100.(100+1):2=5050
  =>100x+5050=5750
  =>100x=5750-5050
  =>100x=700
  =>x=700:100
  =>x=7
  Vậy x=7

  Trả lời
 2. ( x + 1 ) + ( x + 2 ) + …. + ( x + 100 ) = 5750
  ⇔ x + 1 + x + 2 + …. + x + 100 = 5750
  ⇔ ( x + x + … + x ) + ( 1 + 2 + …. + 100 ) = 5750
  ⇔ 100x + ( 100 + 1 ) . 100 : 2 = 5750
  ⇔ 100x + 101 . 50 = 5750
  ⇔ 100x + 5050 = 5750
  ⇔ 100x = 5750 – 5050
  ⇔ 100x = 700
  ⇔ x = 700 : 100
  ⇔ x = 7
  Vậy , x = 7 .

  Trả lời

Viết một bình luận