Toán Lớp 9: Tìm 1 số có 2 chữ số. Biết rằng hiệu của chữ số hàng đơn vị và hàng chục là 4. Nếu số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì thương là

Toán Lớp 9: Tìm 1 số có 2 chữ số. Biết rằng hiệu của chữ số hàng đơn vị và hàng chục là 4. Nếu số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì thương là 2 dư 3.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   Số cần tìm là 15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi chữ số hàng chục là a (a∈N*, a<b<$\leq$ 9)
  Gọi chữ số đơn vị là b (b∈N, 4$\leq$a$\leq$9, )
  Vì biết rằng hiệu của chữ số hàng đơn vị và hàng chục là 4 nên ta có phương trình: b – a = 4 (1)
  Vì nếu số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì thương là 2 dư 3 nên ta có phương trình:
  ab : (a + b) = 2 (dư 3) ⇔ (a +b) x 2 + 3 = ab (2)
  Từ (1), (2) ta có phương trình: 
      $\left \{ {{b – a = 4} \atop {(a +b) x 2 + 3 = ab}} \right.$
  ⇔ $\left \{ {{a = 1} \atop {b =5}} \right.$ (TMĐK)
  Vậy số cần tìm là 15
  Chúc bạn học tốt !!!
  @Phương                                   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $15$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $\overline{ab}$ là số có hai chữ số cần tìm (a;b\in N*; 0<a<b\le 9; b>4) 
  Vì hiệu của chữ số hàng đơn vị và hàng chục là $4$ nên: b-a=4<=>b=a+4
  Nếu số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì thương là $2$ dư $3$ nên:
  $\quad \overline{ab}=2(a+b)+3$
  <=>10a+b=2a+2b+3
  <=>10a+a+4=2a+2.(a+4)+3
  <=>7a=7
  <=>a=1\ (thỏa\ mãn)
  =>b=a+4=1+4=5
  Vậy số cần tìm là 15

  Trả lời

Viết một bình luận