Toán Lớp 6: GIÚP MÌNH VỚI AK Hai vòi nước cùng chảy vào một chiếc bể không chứa nước thì sau 7 giờ sẽ đầy. Lúc đầu người ta cho hai vòi cùng chảy t

Toán Lớp 6: GIÚP MÌNH VỚI AK
Hai vòi nước cùng chảy vào một chiếc bể không chứa nước thì sau 7 giờ sẽ đầy. Lúc đầu người ta cho hai vòi cùng chảy trong 2 giờ, sau đó khóa vòi 1 lại thì một mình vòi 2 sẽ phải chảy thêm 12 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu vòi 1 chảy một mình thì phải bao lâu sẽ đầy bể?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong 1h cả hai vòi chảy được là:
  1÷7 = $\frac{1}{7}$ (bể)
  Số phần bể hai vòi cùng chảy trong 2h là:
  2×$\frac{1}{7}$ = $\frac{2}{7}$ (bể)
  Số phần bể còn lại là:
  1-$\frac{2}{7}$ = $\frac{5}{7}$ (bể)
  Thời gian vòi 2 chảy 1 mình đầy bể là:
  12÷$\frac{5}{7}$ = $\frac{84}{5}$ (giờ)
  Vậy trong 1h vòi 2 chảy đc là:
  1÷$\frac{84}{5}$ = $\frac{5}{84}$ (bể)
  Vậy trong 1 giờ vòi 1 chảy được là:
  $\frac{1}{7}$-$\frac{5}{84}$ = $\frac{1}{12}$ (bể)
  Vậy thời gian vòi 1 chảy đầy bể là:
  1÷$\frac{1}{12}$ = 12 (giờ)
                     Đáp số: 12 giờ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\text{12 giờ}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được số phần bể là:
  1:7= 1/7 ( bể)
  Số phần bể 2 vòi cùng chảy trong 2 giờ là:
  2. 1/7= 2/7 ( bể)
  Số phần bể còn lại là:
  1- 2/7= 5/7 ( bể)
  Thời gian vòi 2 chảy 1 mình đầy bể là:
  12: 5/7= 84/5 (giờ)
  Trong 1 giờ vòi 2 chảy được là:
  1: 84/5= 5/84 (giờ)
  Trong 1 giờ vòi 1 chảy được là:
  1/7- 5/84= 1/12 (giờ)
  Thời gian vòi 1 chảy đầy bể là:
  1: 1/12= 12 ( giờ)
  $\text{Đáp số: 12 giờ}$

  Trả lời

Viết một bình luận