Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 60 độ a, Tính số đo góc C và so sánh độ dài 3 cạnh của tam giác ABC b, Vẽ BD là tia phân giác

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 60 độ
a, Tính số đo góc C và so sánh độ dài 3 cạnh của tam giác ABC
b, Vẽ BD là tia phân giác của góc ABC ( D thuộc AC ). Qua D vẽ DK vuông góc BC (K thuộc BC). Chứng minh tam giác BAD = tam giác BKD
c, Chứng minh: tam giác BDC cân và K là trung điểm BC
d, Tia KD cắt BA tại I. Tính độ dài cạnh ID biết AB = 3cm ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất ( làm bài, viết GT/KL và vẽ hình ạ )

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  a)
   Ta có : A + B + C = 180độ
  A > B > C
  ⇒ BC > AC > AB
   b)
        BD là tia phân giác của góc ABC
  ⇒ ∠ABD = ∠DBC
       Xét ΔABD và ΔKBD có :
            ∠BAD = ∠BKD = 90độ
            ∠ABD = ∠DBC 
                BD chung
  ⇒ ΔABD = ΔBKD ( cạnh huyền – góc nhọn )
  c)
  Ta có : 
  ∠DBC = 1/2 ∠ABC = 1/2 × 60độ = 30độ
  ΔDBC có ∠DBC = ∠ BCD = 30độ nên là Δ cân tại D
  ⇒ DB = BC 
      Xét ΔBDK và ΔCDK có :
            ∠BKD = ∠CKD = 90độ
                  BD = DC
             ∠DBK = ∠DCK 
  ⇒ ΔBDK = ΔCDK ( cạnh huyền – góc nhọn )
  ⇒ BK = CK ⇒ K là trung điểm của BC
  d)
  Ta có :
  +) ∠ADI + ∠IAD +∠AID = 180độ
  ⇒ ∠ADI + 90độ +∠AID = 180độ      (1)
  +) ∠DKC + ∠KDC + ∠KCD = 180độ
  ⇒ 90độ + KDC + ∠KCD = 180độ             (2)
  Mà ∠ADI = ∠KDC ( đối đỉnh )
  Từ (1) và (2) ⇒ ∠AID = ∠KCD = 30độ
  ΔBDI có ∠IBD = ∠AID = 30độ
  Nên là Δ cân tại D
  ⇒ BD = ID 
  Ta có : BD = CD 
  ⇒ ID = DC = BD
  +) BD² = AB² = 9 + AD²
  +) ΔABD = ΔBKD ⇒ AB = BK = 3cm
  ⇒ CK = BK = 3cm ⇒ BC = 6cm
  AC² = BC² – AB² = 36 – 9 = 27
       

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-goc-b-60-do-a-tinh-so-do-goc-c-va-so-sanh-do-dai-3-ca

  Trả lời

Viết một bình luận