Toán Lớp 3: vừa gà vừa vịt 100 con. số gà nhiều hơn số vịt 20 con. hỏi có Bao nhiêu con vịt

Toán Lớp 3: vừa gà vừa vịt 100 con. số gà nhiều hơn số vịt 20 con. hỏi có Bao nhiêu con vịt

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $40$ con vịt
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có sơ đồ:
  \(\boxed{\quad\left.\begin{array}{l}\\
  \text{Gà:}\ \kern1.5pt |—-\underbrace{|–|}_{20\ con}\\
  \text{Vịt:}\ |—-|
  \end{array}\ \ \right\}\ 100\ con\quad\\}\)
  Hai lần số con vịt là:
  $100 -20 = 80\ (con)$
  Số con vịt là:
  $80\ :\ 2 = 40\ (con)$
  Đáp số: $40$ con vịt

  Trả lời
 2. Giải đáp: 40 con vịt
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hai lần số vịt là:
     100 – 20 = 80 (con)
  Số con vịt là:
     80 : 2 = 40 (con)
        Đáp số: 40 con vịt
   

  Trả lời

Viết một bình luận