Toán Lớp 9: Tích các nghiệm Pt (x+3)(x-1)(x+1)(x-3)+15=0 bằng bao nhiêu

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 9: Tích các nghiệm Pt (x+3)(x-1)(x+1)(x-3)+15=0 bằng bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tích các nghiệm Pt (x+3)(x-1)(x+1)(x-3)+15=0 bằng bao nhiêu”

 1. (x+3)(x-1)(x+1)(x-3)+15=0
  ⇔[(x+3)(x-3)].[(x-1)(x+1)]+15=0
  ⇔(x^2-9)(x^2-1)+15=0
  Đặt t=x^2,có:
  (t-9)(t-1)+15=0
  ⇒t^2-t-9t+9+15=0
  ⇔t^2-10t+24=0
  ⇔t^2-6t-4t+24=0
  ⇔t(t-6)-4(t-6)=0
  ⇔(t-6)(t-4)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}t-6=0\\t-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2-6=0\\x^2-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2=6\\x^2=4\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=±\sqrt[]{6}\\x=±2\end{array} \right.\) 
  Vậy S={+-$\sqrt[]{6}$;+-2}
  Tích các nghiệm của phương trình bằng:
  2.(-2).$\sqrt[]{6}$. -$\sqrt[]{6}$ 
  =[2.(-2)].($\sqrt[]{6}$. -$\sqrt[]{6}$) 
  =(-4).(-6)
  =24
  Vậy tích các nghiệm của pt bằng 24

  Trả lời
 2. (x+3)(x-1)(x+1)(x-3) + 15 = 0
  <=> [(x-3)(x+3)] . [(x+1).(x-1)] + 15 = 0
  <=> (x^2 – 3^2) . (x^2- 1^2) + 15 = 0 (1)
  <=> (x^2 – 9).(x^2 – 1) + 15 =0
  Đặt x^2 – 5 = t
  Khi đó, phương trình (1) trở thành :
  (t – 4) . (t+4) + 15 =0
  <=> t^2 – 4^2 + 15 = 0
  <=> t^2 – 16 + 15 = 0
  <=> t^2 -1 = 0
  <=> t^2 = 1
  <=> t=1 hoặc t=-1
  Nếu t = 1 thì x^2 – 5 = 1
  <=> x^2 = 6
  <=> x \in{ \sqrt{6} ; -\sqrt{6} }
  Nếu t = -1 thì x^2 – 5 = -1
  <=> x^2 = 4
  <=> x \in {2 ; -2}
  Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm S = {2 ; -2 ; \sqrt{6} ; -\sqrt{6} }
  Do đó, tích các nghiệm của phương trình bằng :
  2  . (-2) . \sqrt{6} . (-\sqrt{6})
  = 2 . 2 . \sqrt{6} . \sqrt{6}
  = (2 . 2 ) .(\sqrt{6} . \sqrt{6})
  =  4 . 6
  = 24
  Vậy tích các nghiệm của phương trình đã cho là 24.
   

  Trả lời

Viết một bình luận