Toán Lớp 9: tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD. Bh=63cm, CH=112cm. Tính HD

By Madelyn

Toán Lớp 9: tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD. Bh=63cm, CH=112cm. Tính HD

0 bình luận về “Toán Lớp 9: tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD. Bh=63cm, CH=112cm. Tính HD”

 1. AC ²= AH ²+ HC ²
  => AC=7 √337
  Tam giác ABC vuông tại A , AH ⊥BC
  => AH/HC= AB/AC
  => AB=63/16. √337 => BC=2359/16
  AD là phân giác góc BAC
  => AB/AC= BD/DC=9/16
  => DC/BC=16/25
  => DC=2359/25
  => HD=HC-DC=441/25

  Trả lời
 2. Giải đáp: HD = 12cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $AB^{2}$ = HB.BC
  $AC^{2}$ = HC.BC
  =>$\frac{HB}{HC}$ =$\frac{AB^2}{AC^2}$ = $\frac{DB^{2} }{DC^2}$= $\frac{9}{16}$ 
  => $\frac{DB}{DC}$ =$\frac{3}{4}$ 
  Mà DB = 75, DC = 100
  Do H nằm giữa B và D 
  => DH = DB- HB = 75 – 64 = 12 (cm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận