Toán Lớp 8: Bài 1. Tính a ) 6x² – 4x²( x² – 3x – 2 ) . b ) ( 3x – 2) ²- 2(x – 1 )² . c

By Uyên Thi

Toán Lớp 8: Bài 1. Tính
a ) 6x² – 4x²( x² – 3x – 2 ) .
b ) ( 3x – 2) ²- 2(x – 1 )² .
c ) ( 2x^4 + 5x + x^3 – 2 – 3x^2 ) : ( x ²+ 1 – x )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1. Tính a ) 6x² – 4x²( x² – 3x – 2 ) . b ) ( 3x – 2) ²- 2(x – 1 )² . c”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a/  6x^2-4x^2(x^2-3x-2)
  = 2x^2(x^2-3x-2)
  =2x^4-6x^3-4x^2
  b/  (3x-2)^2-2(x-1)^2
  = 9x^2-12x+4 -(4x^2+8x+4)
  =9x^2-12x+4-4x^2-8x-4
  =5x^2-20x
  =5x(x-4)
  c/=2x^2+x-3dư 5x-2

  Trả lời

Viết một bình luận