Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Rút gọn các biểu thức sau A= √a + √b /2 √a -2 √b – √a- √b/2 √a -2 √b -2b /b-a B= (x√x – 1 / √x+1 + x √x +1/x+ √x): (2(x-2 √x +1)/

Toán Lớp 9: Rút gọn các biểu thức sau
A= √a + √b /2 √a -2 √b – √a- √b/2 √a -2 √b -2b /b-a
B= (x√x – 1 / √x+1 + x √x +1/x+ √x): (2(x-2 √x +1)/ x-1)
Mọi người làm giúp mình với ạ mình cảm ơn mình đang cần gấp . Hôm nay mình thi rồi

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  A = \dfrac{{\sqrt a  + \sqrt b }}{{2\sqrt a  – 2\sqrt b }} – \dfrac{{\sqrt a  – \sqrt b }}{{2\sqrt a  – 2\sqrt b }} – \dfrac{{2b}}{{b – a}}\\
   = \dfrac{{\sqrt a  + \sqrt b  – \sqrt a  + \sqrt b }}{{2\left( {\sqrt a  – \sqrt b } \right)}} + \dfrac{{2b}}{{a – b}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt b }}{{2\left( {\sqrt a  – \sqrt b } \right)}} + \dfrac{{2b}}{{\left( {\sqrt a  – \sqrt b } \right)\left( {\sqrt a  + \sqrt b } \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt b .\left( {\sqrt a  + \sqrt b } \right) + 2b}}{{\left( {\sqrt a  – \sqrt b } \right)\left( {\sqrt a  + \sqrt b } \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt {ab}  + 3b}}{{a – b}}\\
  B = \left( {\dfrac{{x\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x  + 1}} + \dfrac{{x\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x }}} \right):\left( {\dfrac{{2\left( {x – 2\sqrt x  + 1} \right)}}{{x – 1}}} \right)\\
   = \left( {\dfrac{{\left( {x\sqrt x  – 1} \right).\sqrt x  + x\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 1} \right)}}} \right)\\
  :\dfrac{{2{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} – \sqrt x  + x\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  + 1} \right)}}.\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{2\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} + x\sqrt x  – \sqrt x  + 1}}{{2\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}
  \end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh