Toán Lớp 7: tìm x a) (x-3) phần 7 = 1 b) (6-x) phần 5 = 32 c) 92x+1) phần 3 = 27

Toán Lớp 7: tìm x
a) (x-3) phần 7 = 1
b) (6-x) phần 5 = 32
c) 92x+1) phần 3 = 27

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tìm x a) (x-3) phần 7 = 1 b) (6-x) phần 5 = 32 c) 92x+1) phần 3 = 27”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a, (x – 3)/7 = 1
  x-  3=  1 . 7
  => x  – 3 = 7
  x = 7 + 3
  x = 10
  Vậy x = 10
  b, (6 – x)/5 = 32
  6 – x = 32 . 5
  => 6 – x = 160
  x = 6 – 160
  x = -154
  Vậy x =-154
  c, (2x + 1)/3 = 27
  2x + 1 = 27 . 3
  2x + 1 = 81
  2x = 81 – 1
  2x = 80
  x = 80 : 2
  x = 40
  Vậy x=  40
   

  Trả lời
 2. a) $\dfrac{x-3}{7}$ = 1
  =) $\dfrac{x-3}{7}$ = $\dfrac{7}{7}$
  =) x – 3 = 7
  =) x       = 7 + 3
  =) x       = 10
  b) $\dfrac{6-x}{5}$ = 32
  =) $\dfrac{6-x}{5}$ = $\dfrac{160}{5}$
  =) 6 – x = 160
  =)       x = 6 – 160
  =)       x = – 154
  c) $\dfrac{2x + 1}{3}$ = 27
  =) $\dfrac{2x + 1}{3}$ = $\dfrac{81}{3}$
  =) 2x + 1 = 81
  =) 2x        = 81 – 1
  =) 2x        = 80
  =) x          = 80 : 2
  =) x          = 40

  Trả lời

Viết một bình luận