Toán Lớp 9: I. hình thang ABCD vuông tại A và D, đáy nhỏ AB. Biết BC=13cm, CD=14cm, BD=15cm. Đặt AB= x . Tính độ dài đoạn AB, AD và tính diện tích

Toán Lớp 9: I.
hình thang ABCD vuông tại A và D, đáy nhỏ AB. Biết BC=13cm, CD=14cm, BD=15cm. Đặt AB= x . Tính độ dài đoạn AB, AD và tính diện tích hình thang ABCD

TRẢ LỜI

 1. Kẻ đường cao từ $BE$ xuống $DC$
  Xét tứ giác $ABED$:
  $\widehat A=\widehat D=90^\circ(gt)$
  $\widehat{BED}=90^\circ$ ($BE$ là đường cao $DC$)
  $→ABED$ là hình chữ nhật
  $→\begin{cases}AB=DE\\AD=BE\end{cases}$
  $AB=DE$ mà $AB=x$
  $→DE=x$
  mà $DE+CE=CD$
  $→x+CE=14\\↔CE=14-x$
  Áp dụng định lý Pytago vào $ΔBED$ vuông tại $E$:
  $BE^2+DE^2=BD^2$ hay $BE^2+x^2=15^2$
  $↔BE^2+x^2=225\\↔BE^2=225-x^2(1)$
  Áp dụng định lý Pytago vào $ΔBEC$ vuông tại $E$:
  $BE^2+EC^2=BC^2$ hay $BE^2+(14-x)^2=13^2$
  $↔BE^2+196-28x+x^2=169\\↔BE^2=-x^2+28x-27(2)$
  $(1)(2) →225-x^2=-x^2+28x-27\\↔-28x=-252\\↔x=9cm\\→AB=9cm\\→BE^2=225-9^2\\↔BE^2=144\\↔BE=12cm$
  mà $BE=AD$
  $→AD=12cm$
  Ta có: $S_{ABCD}=\dfrac{AB+CD}{2}.AD=\dfrac{9+14}{2}.12=138cm^2$
  Vậy $AB=9cm,AD=12cm,S_{ABCD}=138cm^2$

  Trả lời

Viết một bình luận