Toán Lớp 8: tìm GTNN của các biểu thức sau a,A=x^2-4x+7 b,B=x^2+8x c,C=2x^2+4x+15

Toán Lớp 8: tìm GTNN của các biểu thức sau
a,A=x^2-4x+7
b,B=x^2+8x
c,C=2x^2+4x+15

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  a)
  A=x^{2}-4x+7
  =(x^{2}-4x+4)+3
  =(x-2)^{2}+3≥3    ∀x
  Dấu = xảy ra khi :
  x-2=0<=>x=2
  Vậy min_A=3<=>x=2
  b)
  B=x^{2}+8x
  =(x^{2}+8x+16)-16
  =(x+4)^{2}-16≥ -16  ∀x
  Dấu = xảy ra khi :
  x+4=0<=>x=-4
  Vậy min_B=-16<=>x=-4
  c)
  C=2x^{2}+4x+15
  =2(x^{2}+2x)+15
  =2(x^{2}+2x+1)+13
  =2(x+1)^{2}+13≥13  ∀x
  Dấu = xảy ra khi:
  x+1=0<=>x=-1
  Vậy min_C=13<=>x=-1
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)A=x^2-4x+7
       =(x^2-4x+4)+3
       =(x-2)^2+3≥3
  Vì (x-2)^2≥0 với ∀x
  Dấu “=” xảy ra ⇔(x-2)^2=0
                          ⇔x=2
  Vậy A_{min}=3⇔x=2.
  b)B=x^2+8x
       =(x^2+8x+16)-16
       =(x+4)^2-16≥-16
  Vì (x+4)^2≥0 với ∀x
  Dấu “=” xảy ra ⇔(x+4)^2=0
                          ⇔x=-4
  Vậy B_{min}=-16 ⇔x=-4.
  c)C=2x^2+4x+15
       =(2x^2+4x+2)+13
       =2(x^2+2x+1)+13
       =2(x+1)^2+13≥13
  Vì (x+1)^2≥0⇔2(x+1)^2 ≥0 với ∀x
  Dấu “=” xảy ra ⇔ (x+1)^2=0
                          ⇔x=-1
  Vậy C_{min}=13⇔x=-1
  Chúc bạn học tốt!!!
  #Rùa~ ~ ~
   

  Trả lời

Viết một bình luận